DỊCH VỤ BƯU CHÍNH

CHUYỂN PHÁT THƯ, HÀNG HOÁ > CHUYỂN PHÁT PHỔ THÔNG
  CHUYỂN PHÁT PHỔ THÔNG TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

I  KHÁI NIỆM VỀ DỊCH VỤ BƯU PHẨM, BƯU KIỆN:

1 Dịch vụ Bưu phẩm gồm:

* Thư: Là bản chữ viết, sao hoặc in mang nội dung thông tin riêng giữa người gửi và người nhận. Thư được dán kín và được bảo đảm bí mật. Trong thư không được đựng vật phẩm, hàng hoá.

- Khối lượng tối đa 2kg.

* Bưu thiếp: Được làm bằng bìa hoặc giấy có đủ độ dai bền; có thể gửi trần hoặc bỏ trong phong bì để ngỏ.

*Ấn phẩm: Là những tài liệu không có tính chất thông tin riêng.

- Khối lượng tối đa 2kg.

* Học phẩm dùng cho người mù: Là những bản in chữ nổi, hoặc viết bằng chữ nổi cho người mù để ngỏ và bằng giấy đặc biệt dùng riêng cho người mù.

- Khối lượng đơn chiếc tối đa 7kg.

* Gói nhỏ: Là gói đựng vật phẩm hàng hoá nhưng có tính chất thông tin riêng.
- Khối lượng tối đa 2kg.

* Túi M: Là túi đặc biệt chứa báo, tạp chí, sách vở, ấn phẩm của 1 người gửi cho cùng 1 người ở cùng một địa chỉ.

- Khối lượng tối đa 30kg/túi.

Giới hạn kích thước của bưu phẩm: (trừ bưu thiếp và Aérogramme):

- Kích thước tối thiểu: với một mặt không nhỏ hơn 90mm x 140mm, +- 2mm. Nếu cuộn tròn: chiều dài cộng 2 lần đường kính là 170mm, chiều lớn nhất không nhỏ hơn 100mm.

- Kích thước tối đa: dài + rộng + cao = 900mm, chiều lớn nhất không quá 600mm, +-2mm. Nếu cuộn tròn: chiều dài cộng 2 lần đường kính là 1.040mm, chiều lớn nhất không quá 900mm, +- 2mm.

Giơí hạn kích thước của bưu thiếp:

- Kích thước tối thiểu: 90mm x 140mm, với sai số 2mm.

- Kích thước tối đa 120mm x 235mm, với sai số 2mm

Giới hạn kích thước Aérogamme (thư nhẹ máy bay):

- Kích thước tối thiểu: 90mm x 140mm, với sai số 2mm.

- Kích thước tối đa 110mm x 220mm, với sai số 2mm.

2 Dịch vụ Bưu kiện:  Là những kiện hàng chứa vật phẩm hàng hoá.

a- Kích thước và khối lượng các loại bưu kiện gửi trong nước:

- Kích thước lớn nhất: chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo, không quá 3m, chiều dài nhất không quá 1.5m.

- Kích thước nhỏ nhất: theo kích thước tối thiểu của bưu phẩm.

b- Bưu kiện cồng kềnh, dễ vỡ:

- Bưu kiện cồng kềnh: BK có kích thước quá giới hạn quy định hoặc do có kích thước hoặc cấu trúc đặc biệt không thể xếp chung với các BK khác hoặc yêu cầu phải có sự lưu ý đặc biệt trong quá trình vận chuyển khai thác.

- Bưu kiện dễ vỡ: các BK chứa nội dung là hàng dễ vỡ và yêu cầu xử lý đặc biệt (đồ sành sứ, thuỷ tính; các loại chất lỏng đóng trong chai, lọ dễ vỡ; đồ điện tử;…).

c- Bưu kiện chứa hàng nhẹ và bưu kiện chứa hàng nặng:

- Bưu kiện chứa hàng nhẹ: là những bưu kiện có khối lượng < 167kg/m³(tương đương thể tích > /kg).6.000cm³

- Bưu kiện chứa hàng nặng: là những bưu kiện hàng nguyên khối (không thể tách rời hoặc chia nhỏ) có khối lượng > 31.5kg nhưng không vượt quá 50kg.

d- Khối lượng bưu kiện:

- Bưu kiện gửi trong nước có khối lượng lớn nhất đến 31,5kg. Trường hợp đặc biệt đối với vật phẩm nguyên khối không thể chia tách được thì được nhận vượt mức giới hạn trên, mức tối đa không vượt quá 50kg.

- Bưu kiện gửi đi quốc tế: giới hạn khối lượng và kích thước của bưu kiện đi quốc tế tuỳ thuộc vào khả năng và theo quy định của Bưu chính mỗi nước (căn cứ thông báo của Tổng Công ty).

3 Nội dung hàng hoá và cách gói bọc:

a- Nội dung hàng hoá:

   - Hàng hoá gửi theo dịch vụ BP, BK phải tuân thủ các quy định về hàng cấm gửi, hàng gửi có điều kiện, hàng nguy hiểm và các quy định hiện hành có liên quan của Nhà nước.

   - Hàng hoá gửi có mục đích kinh doanh phải kèm theo chứng từ hợp pháp.

   - Người gửi chịu trách nhiệm trước pháp luật về hàng hoá của mình và về chứng từ gửi kèm hàng hoá.

b- Cách gói bọc: Hàng hoá do người gửi tự bao gói hoặc sử dụng dịch vụ bao gói của Bưu điện với chi phí thoả thuận trên nguyên tắc gói bọc và bao bì phải phù hợp với tính chất của từng loại hàng hoá và phù hợp với phương thức vận chuyển.

II  NHẬN GỬI BP, BK CÓ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỘNG THÊM:

- Dịch vụ máy bay: chịu cước cơ bản và cước dịch vụ máy bay.

- Dịch vụ ghi số: bưu gửi được mang nhãn số hiệu riêng, có biên lai khi gửi và vào sổ sách trong quá trình chấp nhận, khai thác, chuyển phát.

- Dịch vụ phát nhanh (Express): Chấp nhận ngay khi gửi BP, BK và đối với địa chỉ nhận nằm trong khu vực phát của Bưu cục ở thành phố thị xã, thị trấn.

 Lưu ý: Không nhận gửi dịch vụ phát nhanh đối với BP, BK đã sử dụng dịch vụ lưu ký.

- Dịch vụ báo phát (AR): Nhận yêu cầu báo phát ngay khi ký gửi BP, BK.

- Dịch vụ phát tận tay: phát tận tay cho người nhận có họ tên địa chỉ ghi trên BP, BK.

- Dịch vụ lưu ký: áp dụng đối với tất cả các loại BP, BK theo yêu cầu của người gửi.

- Nhận gửi BP, BK tại địa chỉ theo yêu cầu của người gửi.

- Dịch vụ phát BP, BK tại địa chỉ nhận trừ các loại BP có khối lượng <500gr.

III  KHIẾU NẠI:

- Thời hiệu khiếu nại đối với thư, bưu phẩm, bưu kiện trong nước và quốc tế là sáu (06) tháng kể từ sau ngày gửi.

- Khiếu nại về bưu gửi hư hỏng hay mất một phần nội dung nhưng đã nhận phần còn lại, chỉ được tiếp nhận khi chưa đem bưu gửi ra khỏi bưu cục phát.

 IV  BỒI THƯỜNG:

a- Bưu điện chịu trách nhiệm bồi thường các thiệt hại vật chất của bưu gửi nếu do lỗi của Bưu điện gây ra và chỉ bồi thường bằng tiền Việt Nam. Bưu điện không phải bồi thường thiệt hại gián tiếp hoặc những nguồn lợi không thu được do việc cung cấp dịch vụ không đảm bảo chất lượng gây ra.

b- Bưu điện không bồi thường trong các trường hợp sau:

- Đã được phát theo đúng quy định hoặc thoả thuận trong hợp đồng.

- Bị hư hại, mất mát do lỗi của người gửi hoặc do đặc tính tự nhiên của chúng.

- Bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tịch thu hoặc tiêu huỷ do nội dung bên trong vi phạm các quy định cấm gửi.

- Bị tịch thu theo luật lệ của nước nhận và đã được các nước này thông báo bằng văn bản.

- Bao bì đóng gói mà người gửi sử dụng không đủ chắc chắn để bảo vệ hàng hoá trong quá trình vận chuyển.

- Những trường hợp bất khả kháng.

- Người gửi không có chứng từ xác nhận việc gửi thư, bưu phẩm, bưu kiện.

Đối với bưu gửi quốc tế: Nghị định theo điều XIX và XXIV (trang 210 Công ước Bưu chính thế giới) về bồi thường thiệt hại có một số nước có quyền không trả tiền bồi thường thiệt hại cho việc BP, BK không khai giá bị mất, suy suyển hoặc hư hỏng.

 

 
GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ
Cước dịch vụ chuyển phát bưu phẩm trong nước
Cước các dịch vụ cộng thêm bưu phẩm trong nước
Cước dịch vụ bưu kiện trong nước
Cước các dịch vụ cộng thêm bưu kiện trong nước
Cước thư thường máy bay Quốc tế
Cước dịch vụ cộng thêm Bưu chính quốc tế
Cước dịch vụ Bưu kiện máy bay quốc tế
Cước dịch vụ Bưu kiện thủy bộ quốc tế
Cước dịch vụ cộng thêm Bưu kiện quốc tế
Thông tin tham khảo về dịch vụ
 
CHUYỂN PHÁT THƯ, HÀNG HOÁ KHÁC
Chuyển phát nhanh nội thị
Chuyển phát nhanh liên tỉnh
Chuyển phát nhanh quốc tế
Chuyển phát phổ thông
Dịch vụ DataPost
Dịch vụ Phát hàng - thu hộ tiền
Chuyển phát ấn phẩm quảng cáo
Cấp đổi hộ chiếu
Chuyển phát hàng hóa siêu nặng
 
 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

600 & 04.39388888

GỌI TỪ CỐ ĐỊNH

LƯỢT TRUY CẬP

112991

 
 

BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ HÀ NỘI XIN HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH

Copyright © 2008 - 2010 HA NOI POST.

BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 75 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 38254403   Fax: (84.4) 38243973
Email:
hnpt@hn.vnn.vn   Website: http://www.hnpt.com.vn